662105

 

ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดการ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินบุคคลและผลงาน ตลอดจนการจัดทำรูปแบบการเสนอผลงานเข้ารับการประเมิน แก่หน่วยงาน สำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขอรับการประเมินบุคคลและผลงาน ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
และทางรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( zoom conference )