S 17088529

 

ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ รวมทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมปศุสัตว์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์