655174

ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 165/2566 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วมประชุมโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้การประเมินบุคคลและผลงานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษของกรมปศุสัตว์ เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้องเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคณะทุกสายงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ และทางรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( zoom conference )