438586

 

กลุ่มสวัสดิการฯ กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (ปศข.1-9) วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ โดยมีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในการประชุม