124145

 

🌷อบรมการใช้งาน RDENS (ระบบใหม่บังคับใช้) หัวข้อ"ระบบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

🌷โดยทีมงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ วิทยากรจากบริษัทฯ

🌷ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

🌷🌷วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และป้องกันความผิดพลาดในการนำความกราบบังคมทูลฯ

🌷🌷ผู้เข้าร่วมอบรม🌷🌷
1.นายปรีชา จันทรณิธานศรี
2.น.ส.ชื่นกมล มงคลศิลป์
3.น.ส.กนกวรรณ ห้วยกำปัง

🌷🌷🌷"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"🌷🌷🌷