IMG 2997 1

 

กองการเจ้าหน้าที่ มุ่งมั่นพัฒนาข้าราชการแรกบรรจุ โดยจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 52 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2566 ซึ่งในวันที่ 30 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม ณ โรงแรม ออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 62 คน "ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคน ทุกตำแหน่งมีความสำคัญ ขอให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนกรมปศุสัตว์ให้ก้าวหน้าต่อไป ตามคติพจน์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

นอกจากนี้ นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ "อย่าหาว่าพี่สอน" และได้เชิญวิทยากร จากสถาบันอินทรานส์ บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพเชิงรุกด้านการปศุสัตว์ด้วยกรอบแนวคิดเชิงองค์รวม" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการได้พัฒนากรอบแนวคิด เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการทำงานเป็นทีม โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง