S 86245446

 

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.30 - 16.30 น.
กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 63 ราย ได้แก่ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ, นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ, นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมี นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่