Screenshot 960

 

ในวันที่ 18-21 เมษายน 2566 กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 52 ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Cloud Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ เช่น หัวข้อ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐแรกบรรจุ , หัวข้อ คุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่และการให้บริการประชาชน โดยวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ , หัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง และหัวข้อ Mental Health : การบริหารจัดการความเครียด วิทยากรจากสถาบัน TU Next มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการทำงาน และมีสุขภาพจิตที่ดีในการทำงาน