S 13074446

 

วันที่ 24 เมษายน 2566
อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้โปรดสั่งการมอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุม ได้กล่าวมอบนโยบายในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือการประเมินที่กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญและใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ การให้บริการ และการดำเนินงานของหน่วยงานให้โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและร่วมกันพัฒนาหน่วยงานตามกรอบการประเมินเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินของกรมปศุสัตว์ให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงระดับความโปร่งใสและคุณธรรมตามหลักธรรมมาภิบาลที่สูงยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อเกษตรกรและประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาหลักฐานการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ทั้ง 43 ข้อ และมีมติมอบหมายฝ่ายเลขานุการนำหลักฐานดังกล่าวเข้าสู่ระบบการประเมินตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดต่อไป