185653185655

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะทำงานกำหนดหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายสาโรช งามขำ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม และนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นรองประธานคณะทำงาน เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการ ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งพิจารณา ออกแบบ และจัดทำกรอบหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ภายใต้กรอบหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์