1

 

ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD - C) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในระดับพื้นที่ และการดำเนินการตามตัวชี้วัด ในรอบการประเมินครั้งที่ 2/2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เปิดการประชุมดังกล่าว ร่วมด้วยผู้แทน สำนัก/กอง และปศุสัตว์จังหวัด