2566 05 02a 007

 

กรมปศุสัตว์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 81 ปี  (วันที่ 5 พฤษภาคม 2566) ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวปศุสัตว์ เดินหน้าสู่  Full Digitization ขับเคลื่อนปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน” โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 81 ปี พร้อมอ่านสารแสดงความยินดีของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และไถ่ชีวิตโค - กระบือ จำนวน 82 ตัว พิธีเปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร (Pet Food Service Center) เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะกรมปศุสัตว์ (DLD SMART DATA CENTER) และมอบโล่รางวัล พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  นายสัตวแพทย์โสภัชย์  ชวาลกุล นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ แขกผู้มีเกียรติผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท   เขตราชเทวี กรุงเทพฯ