511581

 

ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ แก่ผู้มีรายชื่อคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคล ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินบุคคลและผลงาน ตลอดจนการจัดทำรูปแบบการเสนอผลงานเข้ารับการประเมิน  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ และทางรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( zoom conference )