S 87728133

 

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 10 ราย ได้แก่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ, ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมี นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่