S 256368669

 

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. กลุ่มสวัสดิการฯ จัดประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการออกตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการออกตรวจติดตามหน่วยงานส่วนกลาง ทั้ง 25 หน่วยงาน โดยมีนายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ เป็นประธานการประชุม