S 87924783

 

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 49 ราย ได้แก่ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ, ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ, ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ, ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจา้พนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ โดยมี นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่