460473

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.30-11.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ พนักงานราชการและบุคคลในครอบครัว กรมปศุสัตว์ ทั้งส่วนกลางและศูนย์ราชการฯ จ.ปทุมธานี โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มาให้บริการ ณ ห้องม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ มีผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 430 ราย
ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปีในครั้งนี้ด้วย