S 89120794

 

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 17 ราย  ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์