Screenshot 13

 

 

ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.

กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผน "การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 1/2566" หัวข้อ "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Cloud Meetings