844160

 

การประชุมคณะกลั่นกรองการกำหนดตำแหน่งฯ ก่อนนำเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ กกจ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการกำหนดตำแหน่งและโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการก่อนนำเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวาระพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ของกรมปศุสัตว์ ผ่านระบบ Zoom