129721

 

กรมปศุสัตว์
มุ่งมั่น พัฒนาบุคลากร
----------------------------------
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) นำโดย น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพส. จัดโครงการอบรมหลักสูตร การขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม Health Land Resort and Spa จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการบูรณาการงานร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ยุคใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้กองการเจ้าหน้าที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะด้าน soft skills แก่บุคลากรของกรมปศุสัตว์ ซึ่ง น.สพ.มนัส เทพรักษ์ ผอ.กกจ. ได้เข้าร่วมบรรยายในโครงการนำร่องการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ทั้งนี้ สพส. ได้สนับสนุนงบประมาณจัดการฝึกอบรมในหัวข้อ เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน (The Power of the Mind) ให้กับบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคจำนวน 140 ราย

ครอบครัวปศุสัตว์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"