S 450570

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2565 และมีผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นกรรมการการคัดเลือกดังกล่าว

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ประจำปี 2565 จะได้รับรางวัลใน วันที่ 9 ธันวาคม 2565