S 192741471

 

 

การประชุมกำหนดแนวทางการประเมินค่างานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์ปริมาณงานและกำหนดเกณฑ์การประเมินค่างานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ โดยมี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้แทน สคบ. สพส. สพพ. สทป. ศทส. และเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ชั้น 4 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์