402107

 

 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 กลุ่มสวัสดิการฯ จัดตรวจติดตามผลสุขภาพผู้มีภาวะเสี่ยง รอบ 4 เดือน ครั้งที่ 2 เวลา 07.00-10.30 น. ณ ห้องม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 216 คน