1

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 กรมปศุสัตว์ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา) ประธานกรรมการสอบแข่งขันฯ ควบคุม กำกับดูแล อำนวยการสอบ