2566 02 15 001

 

 

กรมปศุสัตว์พิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการพิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข กรมปศุสัตว์ โดยจะมีการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการที่ได้รับรางวัล ถือเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาติเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานมาทุกยุคทุกสมัย ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วในทางเทคโนโลยี รวมถึงส่วนต่างๆ ดังนั้น ข้าราชการในยุคปัจจุบันต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว กล้าคิดและก้าวออกจากกรอบจากการทำงานแบบเดิมที่คุ้นเคยแต่ต้องยึดคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ตั้ง ยึดมั่นในหลักจริยธรรม 7 ประการ คือ
1. สถาบันหลักของประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่
3.กล้าตัดสินใจ ทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และ
7. เป็นแบบอย่างที่ดีรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
รางวัลที่ทุกคนได้รับคือเกียรติภูมิที่ติดตัวไปจนวันตายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับการรับราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมและราชการรุ่นน้อง ร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างกรมปศุสัตว์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป