47375

 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้เชิญตัวแทน กลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมการฝึกอบรมในหัวข้อ "การปรับ Mindset เพื่อการนำตนเองเชิงรุกในฐานะ HR" โดยอาจารย์จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 65 เวลา 10.00 - 12.00 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรด้าน HR ได้รับการพัฒนากรอบแนวคิด ให้มีการทำงานเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"