1

 

ในวันที่ 5 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 กองการเจ้าหน้าที่
ได้ดำเนินการจัดโครงการปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา ภายใต้หลักคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 21 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

ซึ่งภายในโครงการนั้น ได้มีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและชีวิตการทำงาน โดยวิธีปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการวิธีการพัฒนาจิตใจตนเอง พัฒนาการทำงานให้อยู่บนหลักแห่งศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม และกิจกรรมการปลูกฝังและพัฒนาจิตอาสา/จิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้านจิตอาสา/จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีเจตคติที่ดีต่อจิตอาสา/จิตสาธารณะ

"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"