วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 กรมปศุสัตว์ โดยกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ