คำชี้แจงเพิ่มเติม ขอให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินฯ จัดทำผลงานที่จะนำเสนอเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. ผลงานเรื่องที่ 1 และ 2 ดำเนินการในฐานะหัวหน้าโครงการ สัดส่วนดำเนินการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผลงานเรื่องที่ 3 ผลงานที่เป็นตำรา คู่มือ หรือบทความทางวิชาการ 1 เรื่อง สัดส่วนการดำเนินการร้อยละ 100

สำหรับ สายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะต้องนำเสนอผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย มีสัดส่วนในการดำเนินการมากกว่าร้อยละ 60 และเป็นผู้เขียนชื่อแรก ตามที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 2 เรื่อง และคู่มือ หรือตำรา จำนวน 1 เรื่อง สัดส่วนการดำเนินการร้อยละ 100 

ทั้งนี้ เป็นไปตาม ประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 7 กันยายน 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร.02-653-4444 ต่อ 2131 - 2133