direc manas

นายมนัส เทพรักษ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2113

 
 

jirachaya64

นางจิรัชญา รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2112-2113

 

raviwan2

นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2121-2123

 

K.Thasanee

นางทัศนีย์ ภูเขาทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2131-2133

 

K.Preecha

นายปรีชา จันทรณิธานศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2141-2143

 

traithep

นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2151-2153

 

piyanard65

นางปิยะนาถ พุมดวง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2125

 

 

narhuchar

นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134