นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134

นายกฤชฐา นาควิจิตร
นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134

นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์
นิติกรปฏิบัติการ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134

นายสิรภพ เดชพันธุ์
นิติกร
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134
apisara
-ว่าง-
นิติกร
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134
Jub
นางสาวจันทร์จิรา แก้วมณีชัย

นิติกร
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134
who
นางสาวปาลิตา ขวัญบังเกิด
นิติกร
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2134
who
นางสาวเอื้ออังกูร อนันตพันธ์
นิติกร
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2134
best
นายณัฐวุฒิ พันสมตน
นิติกร
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134
who
นางสาวปาจรีย์ เรืองชาญ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134