นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134

นายกฤชฐา นาควิจิตร
นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134

นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์
นิติกรปฏิบัติการ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134

นายสิรภพ เดชพันธุ์
นิติกร
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134

น.ส.จารีพร อินจันทึก
นิติกร
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134

นางสาวอภิสรา สอิ้งทอง
นิติกร
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134
pon
นางสาวธนภัส ทรงวิทยาธรรม
นิติกร
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134
Jub
นางสาวจันทร์จิรา แก้วมณีชัย
นิติกร
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2134

นางสาวสาวิภา ประทุมสันต์
นักทรัพยากรบุคคล
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134