นางปิยะนาถ พุมดวง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2125

นางวันเพ็ญ เอกชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2125
ธนภณ
นายธนภณ พลายมาศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2125

นางมัสยา พันหนองโพน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2125

นางสาวเสาวคนธ์ สร้อยทอง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2125

นางสาวศุภิสรา ประทุมมาศ
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2125

นางสาวพิชามญชุ์ ตั้งอัมพรไพศาล
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2125