นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2151-2153

น.ส.ธัญนันท์ สินชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2153

น.ส.พัชนินทร์ เดชพันธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2153

น.ส.ณิชกานต์ วิศิษฐวาณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2153

น.ส.ณิชนันทน์ เนียนสันเทียะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2151

น.ส.ปัณณ์นารา มีสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2153

นางสาวภัสนันท์ ญาณสูตร
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2153

นายนัฐพงศ์ ประคำทอง
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2153

นางนวภรณ์ สนศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2153