นายปรีชา จันทรณิธานศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2141-2143

น.ส.บุญศรี ทองผ่องสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2141

น.ส.สุฤดี วรรณศิลปิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2142

น.ส.ชื่นกมล มงคลศิลป์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2141

น.ส.ภารวี โพธิ์งาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2142

น.ส.รภีร์ลักษณ์ กิจฉวีธนกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2143

น.ส.พอตา ทองดารา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2143

นางอรเยาว์ รักสนอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2143

น.ส.กนกพร รุ่งฟ้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2143


น.ส.ธัญวลัย ศิลาดำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2142


น.ส.โรมรุ่ง วังนุราช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2142

น.ส.นัสรียา เทพชนะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2142

น.ส.แพรวพราว มายะนันท์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2143

น.ส.บุญญาภรณ์ ศรีสว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2142

น.ส.พัชรินทร์ สุขนุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2143