นางทัศนีย์ ภูเขาทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2131-2133

น.ส.ปรารถนา พลายมาศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2132

นางรวีวรรณ มรรควิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2133

น.ส.สุวดี พุมดวง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2131

นายเลอสรร ศิริปาลกะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2132

น.ส.ขวัญชนก สุขประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2132
Fah
น.ส.ณัชชา ช่วยชู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2133
who
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2132

นางอุษา สร้อยสอน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2132

น.ส.นลินรัตน์ บุญประโคมชนกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2131
Kumpang
นายกิตติพงศ์ ตันตินราศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2132
who
น.ส.ภูษณิศา ยศศิริพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2132
who
น.ส.โสธิดา ใจแข็ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2132

น.ส.อุษณีย์ ฉลองเกียรติกุล
นักทรัพยากรบุคคล
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2133

น.ส.ทิพเนตร พานโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2132