30366

 

🗓 วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

📌 นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 1) ด้านสิทธิชุมชนในการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 3) ด้านสิทธิในมาตรฐานการครอชีพที่เพียงพอสำหรับตนเองและครอบครัว และสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การจัดสรรที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัย การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การพัฒนาอาชีพ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน