1

 

กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 53 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2566 ซึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 น.ส.พ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ มอบหมายให้นายมนัส เทพรักษ์ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในพิธีเปิด – พิธีปิด โครงการฝึกอบรม ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี และได้ให้โอวาท แก่ผู้เข้าอบรม จำนวน 84 คน

ขาราชการบรรจใหม รน 53