S 91971635

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน 6 ตำแหน่ง ได้แก่
1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
4. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
5. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
6. นิติกรปฏิบัติการ
ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยมี นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่