Picture2

 

เมื่อวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2566 กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
ได้จัดอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 53 ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Cloud Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บรรยายให้ความรู้
ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำโดยนางสาววรกัญญา สิริพิเดช
2. WE ARE HOPE เราคือความหวังของเกษตรกร
โดยนายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
โดยนายปรัชญ วิเชียรนพรัตน์
กรมบัญชีกลาง
4. การผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล
โดยนายสราวุฒิ ทองศรีคา
5. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา โดยนายภูวสิษฏ์ สิริพัทธ์วรัญ
6. การคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
โดยนายเทอดศักดิ์ ฤทธิโชติ สำนักงาน ป.ป.ช.
7. สิทธิประโยชน์และการเป็นสมาชิก กบข.
โดยนางสาวนิษฐกานต์ วีรจินดาพัฒน์ กบข.
8. การบริหารจัดการความเครียด
โดยนางธีราภรณ์ ภูมิวุฒิวงศ์
9. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่แรกบรรจุ
โดยนางอาทิตติยา เหล่าเจริญวงศ์ สำนักงาน ก.พ.
10. คุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่และการให้บริการประชาชน
โดยนางสาวณัฏฐิกา ณวรรณโณ สำนักงาน ก.พ.