วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. กรมปศุสัตว์

โดยกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

และสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยมี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯและสอบแข่งขันฯ

S 94117891 0