วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 และวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการและตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

S 95100939 0