โครงการคนดี

ศรีปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๖

รางวัล “ราชพฤกษ์ทองคำ”

 

รปภาพ1

 

กรมปศุสัตว์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนดีศรีปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๖ ของกรมปศุสัตว์

(รางวัล “ราชพฤกษ์ทองคำ”) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

ในฐานะรองประธานกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เนื่องจากติดภารกิจกรมปศุสัตว์

ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุมฯ พร้อมด้วย ปศุสัตว์เขต ๑ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก เลขานุการกรม

และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นกรรมการฯ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการฯ

และหัวหน้า/ผู้แทนกลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบเป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนดีศรีปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๖ ของกรมปศุสัตว์

 

      การคัดเลือกคนดีศรีปศุสัตว์โดยวิธีการประเมินความเหมาะสม (วิธีการสัมภาษณ์) ระหว่างวันที่

     🌷วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
     🌷วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
     🌷วันที่ 3 สิงหาคม 2566

       โดยมีนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการฯ
      🌷ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และหัวหน้ากลุ่มเป็นกรรมการฯ
      🌷ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ