การดำเนินการรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 5 ตำแหน่ง 

S 96133163 0

 

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 และวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่
จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 128 ราย ดังนี้

1.ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
2.ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
5.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
โดยมี นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กล่าวต้อนรับและให้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่