การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน

เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว์

 

S 200409134 0 0

 

                 กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว์ แก่ผู้ได้รับคัดเลือกการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
จำนวน 19 ราย ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินบุคคลและผลงาน จะได้สามารถดำเนินการจัดทำผลงานได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ
ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน และกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง ผู้รับผิดชอบด้านการประเมินผลงานและจัดทำผลงาน
มาชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์
และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Conference) โดย นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มอบหมายให้
นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุม ในวันและเวลาดังกล่าว