รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่

 

S 96616495 0

 

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
2. เภสัชกรปฏิบัติการ
3. นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โดยมี นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์