วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่

ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

และผ่านระบบ Zoom cloud meeting

S 96649289 0