การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการผลประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมปศุสัตว์

sc20231010 00018 0

 

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน
พร้อมด้วย น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ร่วมในที่ประชุมด้วย เพื่อพิจารณาการกำหนดกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรมและ
ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ 
โดยมี นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนหน่วยงาน
เจ้าภาพตัวชี้วัดที่กี่ยวข้องพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบ Zoom meetings