การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ของกรมปศุสัตว์

sc20231010 00018 0

 

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์ โดยในการประชุมครั้งนี้มี นางสาวสุภาพร แสงดาว ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เข้าร่วม พร้อมด้วย ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting