การประชุมหารือกรอบตำแหน่งของนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เพื่อเข้ารับราชการสังกัดกรมปศุสัตว์

sc20231010 00018 0

 

    วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นางศศิธร จารุพงศกร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายเลอสรร ศิริปาลกะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือกรอบตำแหน่งของนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เพื่อเข้ารับราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการสัตวแพทย์ และสนับสนุนนิสิตเข้าไปปฏิบัติงานในตำแหน่งและสายงานที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้